Information om Travellers' Club i Malmö

 

  • Vill du bli medlem
  • Broderklubbar
  • Klubbens historia
  • Klubbens stadgar
  • GDPR information

Vill du bli medlem i Travellers' Club i Malmö?

Inträdeskraven framgår i §4 under "Klubbens stadgar". Uppfyller Du de kraven, är det stor möjlighet att Du kan intagas till Travellers' Club i Malmö. Dock krävs det också att Du har två faddrar som kan rekommendera Dig (vilka också ska anges på ansökningsblanketten).

Bilagor till ansökan ska man ordna fram själv och sedan bifoga dem med själva ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett till Travellers' Club i Malmö: Formulär medlemsansökan 

Spara PDF'en lokalt och öppna den där. Då öppnas den i form av ett formulär som Du kan skriva in relevant information direkt i dokumentet. Skriv sedan ut det ifyllda formuläret och ge/skicka det till de faddrar Du har fått tag på.

Broderklubbar

Travellers' Club Stockholm
www.travellersclub.se

Travellers' Club i Göteborg
www.travellersgot.se

Travellers' Club i Oslo
www.travellersclub.no

Travellers' Club i Finland
www.tcf.fi

Eventyrernes Klub ("Travellers' Club") i Danmark
adventurersclub.dk

 

Omvärldsbild

Våren 1936 var det ganska oroligt i Europa. Det spanska inbördeskriget inleddes och italienarna hade just erövrat Abessinien, men det var för övrigt relativt lugnt i Europa. De nazistinfluerade Olympiska Spelen i Berlin och judeförföljelserna bådade inte gott för framtiden, men gränserna var ännu öppna och radiosändningarna hade ca 10 år på nacken. Det nya kommunikationsflödet började öppna världen för oss nordbor och lusten att resa utrikes och på egen hand upptäcka världen väcktes hos allt fler.

Dåtidens resenärer

Sveriges betydelse som neutral medlare i olika konflikter i seklets början gav tillfällen, främst för officerare, att under längre perioder leva och verka i riskabla och ibland exotiska miljöer samtidigt som akademiska lärare hade fått vidgade möjligheter att under olika botaniska och zoologiska expeditioner utföra forskningsuppgifter främst i Asien och Afrika. Detta resande gav möjlighet till att även studera etnografi och olika folkslags livsstil och levnadsvanor. Några lockades även av jakt på storvilt, en sport, som med dagens ögon har haft vissa negativa konsekvenser. Med andra ord underlaget för ett verkligt travlande i ett vidare perspektiv hade möjliggjorts.

Det var också personer med sådana kunskaper och erfarenheter, som kände ett behov av att här hemma få förmedla vad de upplevt i form av seriösa publikationer och forskningsrapporter samt i en tillfredsställelse av att kunna samlas i glada vänners lag för att dela med sig och utbyta intressanta och spännande resemål och upplevelser.

Travlarklubbar i vår närhet

Travlarklubbar hade redan etablerats i Stockholm 1911 och Göteborg 1929. Nu var turen kommen till Malmö. Det ägde rum 1936, ett år innan Æventyrernes Club i Köpenhamn grundades, med den kände polarforskaren Peter Freuchen som initiativtagare. Redan från första början inleddes ett livligt klubbsamarbete över Öresund.

Wiktor Axel Unander ”Unax”

Initiativtagaren till Malmöklubben var en man, som verkligen fått vittring på travlandets fascinerande möjligheter att vidga sina perspektiv. Det var majoren Wiktor Axel Unander, som hade anförtrotts viktiga militära och diplomatiska uppgifter i oroshärdar i Afrika och på Balkan. Läget där i början på förra seklet skiljer sig dessvärre inte från det senaste decenniets krig och etniska utrensningar.

Unander verkade som observatör under en arabisk revolt i Västafrika 1901-02 och under åren 1903-06 tjänstgjorde han som gendarminspektör i Makedonien och Albanien. Han deltog även i partisanstrider och regelrätta fältslag. Nog är det märkligt att de invecklade politiska och religiösa gränsproblemen på denna halvö inte kunnat lösas trots ständiga konflikter under århundraden och de fasansfulla erfarenheterna av två mellanliggande världskrig.

Allt nog, rik på egna travlarupplevelser både i professionella sammanhang och som äventyrsresenär tog Unander – i vänners lag kallad Unax – initiativet till bildandet av vår klubb, som nu alltså uppnått en respektabel ålder. Det betyder ingalunda att vår klubb på något sätt tänker slå sig till ro och leva på fornstora minnen. Tvärt om lever vi aktivt i nuet och siktar mot framtiden, men det är värdefullt att ibland stanna upp och se tillbaka på ett ovanligt livaktigt och kamratskapande föreningsliv från 1938 till idag.

Unax skrev efter hemkomsten böcker och rapporter om de dåvarande gränskrigen på Balkan. Den, som är intresserad kan få en uppfattning av detta virrvarr av konflikter, krig, utrensningar och kortvariga uppgörelser genom en titt i svensk Uppslagsbok om Balkan.

Wiktor Unander, Sten Bergman, Herbert Dieden och Hugo Granvik i muntert samspråk under ett möte under klubbens första år.

Ivar Broman och Hugo Granvik

Nu samlade Unax även en grupp likasinnade i sitt hem på Drottninggatan 36 i Malmö den 21 mars 1936 i avsikt att konstituera en Travellers´ Club. Av de närvarande skall här endast nämnas två namn: Anatomiprofessorn Ivar Broman – pappa till den mera kände Sten – samt lektorn, ornitologen mm Hugo Granvik, Landskrona. Den förre blev klubbens förste vicehövding och den senare sekreterare för att sedan, 1953, axla manteln som hövding när Unax drog sig tillbaka som klubbens förste Dux Emeritus.

Broman, som var speciellt intresserad av antropologi och embryologi, företog liksom Granvik expeditioner i forskningsintresse till Afrika. Granvik skrev en bok om ”Strövtåg och upplevelser i Centralafrika (1928) och om ”Odling av kaffe och sisal i Ostafrika (1933).

Kungliga hedersledamöter

Malmöklubben fick redan tidigt en kunglig glans. Hertigen av Skåne, dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf antog kallelse som vår förste hedersledamot och tätt därpå accepterade de båda danska prinsarna Harald och Axel samma hedersuppdrag. Dessa båda deltog aktivt med liv och lust i klubbens aktiviteter, vilka av och till gick av stapeln på andra sidan av sundet. Ingen av de glada kungligheterna våldförde sig på stadgarnas paragraf 4 d – att icke vara glädjedödare utan trevlig sällskapsmänniska – så vitt framgår av protokollen.

Tioårsjubileet

Tioårsjubileet högtidlighölls på Kungsparken 1946 varvid den danske äventyraren och tandläkaren Olaf Kröyer visade en färgfilm från Afrika. Övriga föredragshållare det året var Prins Axel, Wilhelm Penser och överste Viking Tamm, som tjänstgjort som kejsarens rådgivare i Etiopien liksom vår senaste Dux Emeritus Sune Wetterlundh.

Kungsparken

Kungsparkens restaurang blev under ett par perioder en fast punkt för klubben, där en del av våra etnografiska samlingar, inte minst de troféer, som hemförts av Granvik från Kenya och Tanganyika, kunde exponeras. Snart blev det dock för trångt där och 1956 fick klubben en egen exponeringsplats i restaurang Malmborgen genom tillmötesgående från Malmö Hantverksförening. Den glädjen blev dock inte långvarig. Klubben återvände till Kungsparken med eget samlingsrum, men samlingarna plundrades på värdefulla objekt. Därför har under ett par årtionden dessa intressanta objekt slumrat splittrade på olika lagerlokaler. Vid upprepade tillfällen har de ”vädrats” med hopp om att åter bli synliggjorda. Tack vare en omsorgsfull registrering och beskrivning av föremålen utförd av klubbens tidigare sekreterare och materialförvaltare Bengt Lindgren, har vi dock haft klart för oss att här vilar intressanta etnografiska objekt, som med omsorg och sannolikt med stor möda hemförts av tidigare entusiastiska travlare.

Källarlokaler

2001 hyrde klubben i all blygsamhet ett skyddsrum i en källare där föremålen nu exponeras och klubbens pubbaftnar arrangeras. Drömmen om att få äga en egen klubblokal av den typ som våra danska och norska vänner har tillgång till lever givetvis och under hösten 2005 hyr klubben en större och helt nyrenoverat källarlokal med alla faciliteter, så drömmen kommer nu delvis i uppfyllelse.

Sune Wetterlundh

De första tio årens verksamhet är väl beskriven i en minnesskrift 1946 och detta gäller även för den efterföljande perioden, som omfattar tiden 1946-1961. Då hade Herbert Dieden 1956 övertagit ledarskapet. Senare jubileer, under Sune Wetterlundhs egid (1970-1987) har jämna år celebrerats i form av tvenne böcker vari några av medlemmarna fått berätta om egna travlarminnen. Först kom ”Den som gör en resa” (1986) redigerad av Tord Wallström och vid 60-årsfirandet ”Att uppleva världen” (1996). Det finns med andra ord ett rikt obearbetat material i form av protokoll och årsberättelser omfattande de senaste 40 åren med bland annat verbalt ekvilibristiska beskrivningar av klubbens verksamhet i form av förenings- och styrelseprotokoll, författade av en lång rad idérika, spirituella sekreterare.

Perioden 1987-2005

Denna period kännetecknas av att man söker utveckla klubben mot ett nätverk av personer, som genom resor, forskning och egna erfarenheter fått kunskap om andra länder och kulturer, som kan spridas bland medlemmarna. Föredrag och möten har präglats av detta. Under åttiotalet tillkom, på initiativ av Tord Wallström, varje höst en ”Brasafton”, där medlemmarna berättar om aktuella och spännande reseepisoder. De s.k. ”Spenatmötena”, som först var vårutflykter till Skåne och Själland, har under åren utvidgats till internationella resor, såsom till Berlin 1998 och 2001, Saltzburg 2003 och till Kina 2006. År 1999 infördes ett ”Vårmöte” i programmet på initiativ av förre vicehövdingen Nils Gunnar Toremalm, fr.o.m. 2000 förlagt till Lund med middag på Akademiska Föreningen (AF). Alltsedan 2002 träffas medlemmarna en gång i månaden till ”Travellers' Lunch” på restaurant Översten. Fr.o.m. 2003 har Travellers' Club fått ett eget hem för sina samlingar i lokaler på Limhamn, där också ”Travellers' Pub” hålls öppen med jämna mellanrum. Klubbens hemsida tillkom på initiativ och förverkligande av klubbmästaren Helge Ström-Olsen och lanserades den 14 november 2005, samtidigt som ”Travellers´ Pub” nya och bättre lokaler på Limhamn invigs.

Klubbens tidigare Hövdingar

Wiktor Unander 1936-1953
Hugo Granvik 1953-1956
Herbert Dieden 1956-1970
Sune Wetterlundh 1970-1987
Bo Adamson 1978-2002
Arne Zettersten 2002-2015
Bengt H. Sjölund 2015-2018

 

Klubbens tidigare vice Hövdingar

Ivar Broman 1936-1946
Hugo Granvik 1947-1953
Herbert Dieden 1953-1956
Sune Wetterlundh 1956-1970
Anders Sten 1970-1972
Karl Erik Hogeman 1972-1984
Eric "Nilla" Nilsson 1985-1987
Nils Gunnar Toremalm 1987-2002
Leif Mazetti-Nissen 2002-2015
Bengt H Sjölund 2015-2015
Torgny Nordqvist 2015-2017
Håkan Rylander 2017-2018

 

 

Klubbens stadgar

§ 1 Namn
Klubbens namn är Travellers' Club i Malmö.

§ 2 Uppgift
Klubben har till uppgift att främja sällskaplig sammanslutning mellan män, som rest eller vistats i utomeuropeiska länder, för att de må lära känna varandra och bli i tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter.

§ 3 Medlemskap
Klubbens medlemmar kan vara ordinarie, ständiga (engångsbetalande), kallade ledamöter och hedersledamöter.
Till kallad ledamot må väljas person, som genom långvarigt medlemskap och gagnande insats för klubbens bästa främjat dess utveckling och ändamål, ävensom den, vars medlemskap i klubben anses synnerligen önskvärt.
Till kallad medlem må även utses – för den tid de bekläda sitt ämbete – ordförande och sekreterare i annan Travellers’ Club inom Norden.
Till hedersledamot må väljas bemärkt man, medlem eller icke, som genom färder, forskning eller annan verksamhet i utomeuropeiska länder eller i övrigt genom sin ställning eller sina insatser i hög grad har gagnat eller kan gagna klubben.
Kallad ledamot väljes av styrelsen. Beslutet skall vara enhälligt.
Hedersledamot väljes av klubben på ordinarie sammanträde på förslag av styrelsen och val sker med öppen omröstning, varvid fordras klubbens enhälliga beslut.

§ 4 Inval
Inval i klubben av ordinarie medlem sker genom styrelsen. Fordringarna för intagande är:
a) att ha besökt minst tre utomeuropeiska världsdelar,
b) att ha passerat ekvatorn och en av polcirklarna,
c) att vara fullt hedervärd man med oförvitligt gott anseende,
d) att icke vara glädjedödare utan trevlig sällskapsmänniska.
Styrelsen kan giva dispens från vissa delar av a) och b) men icke från c) och d). Dispensen gäller främst sökande, vilka bedöms ha särskild kunskap eller erfarenhet som kan bli till glädje och nytta i klubben.

§ 5
Invald ordinarie medlem bör snarast till styrelsens sekreterare insända sitt porträtt för införande i klubbens porträttgalleri ävensom en kortfattad biografi med uppgift om sina travlarmeriter. Han har även att samtidigt erlägga inträdes- och årsavgift enligt nedan.

§ 6 Medlemsavgifter
Inträdesavgift och årsavgift bestämmes varje år vid ordinarie årshögtidssammanträde att gälla för kommande år.
Dessa avgifter skall erläggas senast två månader efter erhållet meddelande om inval. Har så ej skett, förfaller invalet om styrelsen ej annorledes beslutar. Den som blivit invald efter den 1 juni erlägger för året ingen årsavgift.
Hedersledamöter och kallade ledamöter erlägger ingen avgift, ständiga ledamöter (engångsbetalande) ett belopp motsvarande 15 gånger årsavgiften.
Styrelsen kan, om vägande skäl därtill föreligger, befria medlem från erläggande av avgift.

§ 7
Medlem, som inom föreskriven tid icke erlagt eller vid anfordran icke erlägger stadgad årsavgift är, intill dess denna blivit betald, förlustig sina rättigheter som medlem. Han kan, därest årsavgiften ej erlägges inom ett år efter förfallodagen, efter styrelsens prövning uteslutas ur klubben.

§ 8 Klubbens sammanträden
Klubben sammanträder i regel sex gånger om året; ordinarie årshögtidssammanträde i mars, vårmöte i april/maj, kräftmöte i augusti, höstmöte i oktober, brasafton i november och mellandagslunch den 28 december Därtill kommer pubaftnar och andra sammanträden när styrelsen så finner lämpligt.

§ 9 Styrelse
Klubbens angelägenheter ska handhavas av en styrelse bestående av ordförande (Hövding), vice ordförande, klubbsekreterare, styrelsesekreterare, skattmästare, klubbmästare, intendent, redaktör samt ytterligare en eller flera medlemmar med angivna funktioner. Närmast föregående ordförande ingår automatiskt i styrelsen. Antalet medlemmar i styrelsen bestämmes på årssammanträdet för det kommande arbetsåret.
Styrelseledamöterna väljes vid årssammanträdet för det kommande arbetsåret med öppen omröstning eller – på särskild begäran – med slutna sedlar. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så snart anledning därtill föreligger. Vid sammanträdet skall protokoll föras av styrelsesekreteraren. Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal äger fungerande ordföranden utslagsröst.

§ 10 Styrelsen åligger:
att omsorgsfullt övervaka och ansvara för klubbens egendom och ekonomi,
att förbereda de ärenden, som skall behandlas av klubben.
att anordna föredrag och diskussioner samt andra arrangemang i klubbens syften, att uppgöra berättelse för det gångna arbetsåret samt överlämna denna jämte styrelsens protokoll och räkenskaper för sagda år till revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 11 Klubbsekreteraren åligger:
att föra protokoll vid klubbens sammanträden.

§ 12 Styrelsesekreteraren åligger:
att utsända kallelser till styrelsens och klubbens samman träden,
att föra protokoll vid styrelsesammanträden,
att handha klubbens skriftväxling samt verkställa fattade beslut,
att uppgöra förslag till styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret.

§ 13 Skattmästaren åligger:
att föra fullständiga räkenskaper över klubbens ekonomi vilka för arbetsåret i bokslut sammanföras,
att uppbära medlemmarnas avgifter ävensom i övrigt uppbära och kvittera inflytande medel samt verkställa klubbens utbetalningar,
att i av styrelsen bestämd bank och på sätt, som av styrelsen bestämmes, förvara klubbens värdehandlingar mm samt å bankräkning insätta inflytande medel.

§ 14 Klubbmästaren åligger:
att i god tid före sammanträden ombesörja därtill lämplig lokal, träffa avtal om måltid samt i övrigt vidtaga erforderliga åtgärder för att väl förbereda aftonens program  - föredrag ombesörjes av vice ordföranden.

§ 15 Intendenten åligger:
att ordna och dokumentera klubbens samlingar och bibliotek samt årligen lämna redovisning till styrelsen.

§ 16 Revisorernas åligganden:
Revisorerna åligger att till årsmötet avlämna sin revisionsberättelse för det gångna arbetsåret. I berättelsen skall ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkas.

§ 17 Ärenden å ordinarie årshögtidssammanträdet
På sammanträdet skall följande ärenden förekomma:
a) styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelser för det gångna året,
b) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
c) val av styrelse och suppleanter,
d) val av två revisorer och en revisorssuppleant,
e) fastställande av avgifter enl. § 6.

§ 18 Ändring av stadgar:
Förslag till ändring av dessa stadgar skall före den 15 januari inlämnas till styrelsen, som med yttrande förelägger det för behandling vid nästa årssammanträde.

§ 19 Klubbens upplösning
Uppstår fråga om klubbens upplösning, skall skriftligt, motiverat förslag därom ingivas till styrelsen för att – dock endast om detsamma vinner den fulltaliga styrelsens enhälliga bifall – genom dess försorg föreläggas klubben å ordinarie sammanträde, då klubben bestämmer vid vilket därpå följande sammanträde omröstning angående förslaget skall äga rum. För bifall till förslaget fordras minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna, dock minst hälften av medlemsantalet.

§ 20
Fattas beslut om upplösning, skall med klubbens samlingar och behållna medel förfaras på sätt styrelsen beslutar.

GDPR information gällande Travellers' Club i Malmö

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation 2066/679, GDPR, i kraft. Följande gäller över de data som Travellers' Club i Malmö (Klubben) samlar in och lagrar om dig som medlem.

Typ av data som Klubbens samlar in

Klubbens samlar endast in de personliga data som ni frivilligt förser oss med.

De medlemsdata Klubben registrerar är: namn, postadress, land, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, år när medlemmen blev invald, ev titel eller yrke, vilka befattningar i Klubben medlemmen har och vilka utmärkelser medlemmen har fått av Klubben.

Grund för lagring av personlig data

När Klubbens lagrar personliga data gör Klubbens det för att upprätthålla Klubbens medlemsregister, för att administrera inbetalning av medlemsavgift, för att kunna göra utskick och ev. andra publikationer, för att uppvakta medlemmar på födelsedagar och för att kunna utdela ev. utmärkelser.

Säkerhet

Klubbens använder ett internt medlemsregister vars personliga information medlemmarna själva angett vid inträde i Klubben. Vårt medlemsregister uppfyller säkerhetskraven i GDPR.

Gäster registreras inte med ett namn eller annat som kan härledas till gästen.

Medlemmars rättigheter

Klubbens medlemmar kan kontrollera och själva ändra sina personliga uppgifter på vår hemsida genom att använda det lösenord som de erhållit. De har rätt att begära rättning av felaktig data som lagrats om dem. De har också rätt att begära att deras personliga data raderas i samband med sitt utträde.

Vid ev. frågor vänligen kontakta Styrelsen.